Languages

Ders İçerikleri

TARİH ANABİLİM DALI

LİSANSÜSTÜ DERSLERİ VE MÜFREDATLARI

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

ESKİÇAĞ TARİHİ             (T P S)

TAR 501 Eskiçağ Medeniyeti Tarihi I (3 0 3)

Anadolu’da Eskiçağlarda kurulmuş olan Hitit. Urartu, Frig, Lidya, Geç Hitit Beyliklerinde kültür ve medeniyet, Mezopotamya’da, Asur, Babil, Akad, Sümerlerde devlet yapısı, ekonomik yapı, sosyal yapı, din, kültür ve sanat, edebiyat

TAR 502 Eskiçağ Medeniyeti Tarihi II (3 0 3)

Mısır, Suriye-Filistin ve İran’da  devlet yapısı, ekonomik yapı, sosyal yapı, din, kültür ve sanat, edebiyat

TAR 503 Eski Anadolu Medeniyeti (3 0 3)

Prehistorik Çağ, Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Batı Anadolu’daki Yunan Sitelerinde ve Helenistik dönemde  devlet yapısı, ekonomik yapı, sosyal yapı, din, kültür ve sanat, edebiyat

TAR 504 Hellenistik Devir Tarihi (3 0 3)

Hellen Kültürü ve Helenizm, Büyük İskender, Helenistik Dönemde Anadolu’da Kurulan Krallıklar (Makedonya Krallığı, Selevkos Krallığı, Bithynia Krallığı, Pontus Krallığı, Kapadokya Krallığı, Kommegene Krallığı, Bergama Krallığı, Galatya Krallığı, Helenistik Dönem Uygarlığı

TAR 505 Eski Orta Doğu Tarihi I (3 0 3)

Mezopotamya Tarihi: Coğrafi Yapı, Sümerler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Suriye ve Filistin Tarihi: Coğrafi Yapı, Aramiler, Fenikeliler, İbraniler İran Tarihi: Coğrafi Yapı, Elamlılar, Medler, Persler

TAR 506 Eski Orta Doğu Tarihi II (3 0 3)

Sümer, Babil, Akad ve Asurlular’da  devlet yapısı, ekonomik yapı, sosyal yapı, din, kültür ve sanat, edebiyat

TAR 507 İlkçağ Türk Tarihi I (3 0 3)

Orta Asya’nın Coğrafi Yapısı, Orta Asya’daki İlk Kültürler (Afenesyovo Kültürü, Andronovo Kültürü, Karasuk Kültürü, Tagar ve Taştık Kültürü,  Anav Kültürü), İskitler, Kimmerler, Etrüskler

TAR 508 İlkçağ Türk Tarihi II (3 0 3)

Büyük Hun Devleti, Göktürkler, Uygurlar, Avarlar, Attila ve Devleti, Kırgızlar, Hazarlar, Bulgarlar,  Macarlar, Kumanlar ve Kıpçaklar, Sabirler

ORTAÇAĞ TARİHİ

TAR 509 Fatımîler Devleti Siyasi Tarihi I (3 0 3)

Fatımîler Devleti’nin Kuzey Afrika’da kuruluşu, burada devletin başında bulunmuş olan ilk dört halife ve döneminleri, sınır komşuları olan Endülüs Emevileri, Bizans ve Mısır ile olan siyasi ilişkileri, Kuzey Afrika’nın yerli kabileleriyle olan münasebetleri ve bu dönemde cereyan eden önemli siyasi gelişmeler ele alınacaktır.

TAR 510 Fatımîler Devleti Siyasi Tarihi II (3 0 3)

Fatımîler’in Mısır’ı ele geçirmesi, Fatımilerin dışa dönük Abbasilere yönelik politikaları, Suriye, Hicaz ve Abbasilerle olan münasebetleri, içe dönü olarak da halifeler ve vezirlerin birbirleriyle olan siyasi mücadeleleri, Fatımîlerin Eyyübîler tarafından yıkılışı, konularını kapsamaktadır.

TAR 511 İslam Şehirleri I (3 0 3)

İslam öncesi Mezopotamya, İran, Orta Asya, Antik Yunan, Roma, Mısır ve Ortadoğu şehirlerinin genel fiziksel özellikleri, şehir planlaması, fiziki unsurları ve oyun ve eğlence mekânları vs genel özelliklerini yansıtan önemli şehirler

TAR 512 İslam Şehirleri II (3 0 3)

İlk İslam fetihleriyle ortaya çıkan İslam şehirleri, Basra, Kufe, Fustat’ın kuruluşu, bu şehirlerin fiziki muhitleri, sosyal, idari ve iktisadi unsurları, mahalleleri, çarşıları, dört halife, Emevi ve Abbasi dönemlerinde geçirdikleri önemli değişiklikler, nüfus vaziyetleri, ticari ve siyasi rolleri, İslam eğitim ve öğretimdeki konumları konularını içermektedir

TAR 513 Bizans - Arap İlişkileri I (3 0 3)

İslam öncesi Bizans-Arap ilişkileri, Arap Yarımadası- Bizans ticari münasebetler, İlk İslam fetihler ve Bizans’la yapılan savaşlar, eski Bizans egemenliğinde olan Suriye ve Mısır ve Kuzey Afrika’nın’ın fethi ile birlikte meydana gelen Araplaşma ve İslamlaşma süreci

TAR 514 Bizans - Arap İlişkileri II (3 0 3)

Emevi dönemi Bizans’la olan siyasi münasebetler. Arapların Bizans topraklarına yönelik fetih hareketleri, deniz ve kara savaşları, Abbasi dönemi Bizans- Arap ilişkileri ve karşılıklı olarak Ortadoğu’ya veya Anadolu’ya yönelik gerçekleştirilen seferler. Bizans kurumlarının bu dönemde İslam kurumlarına olan etkileri, Haçlı seferleri ve sonuçları konuları yer almaktadır

TAR 515 İslam Kurumları Tarihi I (3 0 3)

İslam öncesi Arap yarımadası’ndaki toplumsal hayat, İslamiyetin ortaya çıkışı ve kurumsallaşmanın başlaması, Hz. Muhammed dönemi ve kurumlar, ilk İslam fetihleri ve yeni müesseselerin ortaya çıkması Bizans ve Sasani kurumlarının İslam devletlerindeki kurumsallaşmaya etkileri

TAR 516 İslam Kurumları Tarihi II (3 0 3)

Emevi ve Abbasi döneminde; Askeri, siyasi, sosyal, adli, iktisadi, dini ve ilmi kurumlar ve bu kurumların tarihi süreçte katettikleri önemli mesafeler, posta, hisbe, vakıflar ve istihbarat teşkilatlar konularını içermektedir

TAR 517 İslam Fikir Hareketleri I (3 0 3)

Antik Yunan felsefesi, Eski çağ İran, Hind, Çin, Mezopotamya, Mısır ve Arap Yarımadası’nda düşünce ve bu düşüncelerin İslam dünyasına girişi, İslam dünyasında ilk siyasi, hukuki ve dini mezheplerin ortaya çıkışı…

TAR 518 İslam Fikir Hareketleri II (3 0 3)

Abbasi dönemi ve sonrası İslam dünyasında fikir hareketleri, İslam dünyasının meşhur düşünür ve filozofları, batı dünyasında Rönesans ve reform, sanayi öncesi ve sonrası fikirler, çağdaş fikir akımları ve bunların temsilcileri…

TAR 519 Ortaçağ Bilim Tarihi I    (3 0 3)

Erken ortaçağında bilim ve felsefe, bilimsel çalışmaların milletlerarası geçişi, Ortaçağda tıp, mühendislik, eczacılık, botanik, coğrafya, astroloji, astronomi, matematik, kimya, teknoloji, kozmoloji gibi dallardaki çalışmalar

TAR 520 Ortaçağ Bilim Tarihi II (3 0 3)

Ortaçağ Ortadoğu ve Avrupa ve Orta Asya’da bilimsel faaliyetler, rasathaneler, kütüphaneler, laboratuarlar, dini ve pozitif bilimlerin eğitimi, medreseler, manastırlar ve saraylarda bilimsel faaliyetler, Avrupa ve İslam dünyasının tanınmış bilim adamları ve bilimsel çalışmalara verilen değer konularını içermektedir

TAR 521 Tarihte Din Devlet İlişkileri I (3 0 3)

Toplumsal yaşam ve din, dinin en eskiçağlardan itibaren toplumsal hayattaki yeri ve önemi, devlet idaresinde dinin etkileri, müesseselerin teşekkülünde dinin etkisi, tanrı-kral ve halkın buna göre idareye olan saygınlığını kazanma konularını içermektedir

TAR 522 Tarihte Din Devlet İlişkileri II (3 0 3)

Türk tarihinde din ve din adamlarının idaredeki yeri ve tanrı adına idare etme, dini inançların hükümranlıktaki fonksiyonu, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta din-devlet münasebetleri, islamiyette din-devlet ilişkileri, devletin dine ve dinin devlete müdahalesi veya karşılıklı tahammülü, siyaset-din ilişkisi konularını içermektedir

TAR 523 Arapça I (3 0 3)

Arapça’nın önemi ve kullanım alanları, Arapça alfabe tanıtımı, marife ve nekra, sözlük kullanımı, isimler, basit cümle kuruluşu, şahıs zamirleri, işaret zamirleri, basit soru edatları, tamlama, sıfat-mevsuf, hal, harf-i cerler ve kullanımı, sayılar, illetli kelimeler.

TAR 524 Arapça II (3 0 3)

İsim cümlesi, mübteda-haber, basit fiil cümlesi, bu cümlelerin öğelerinin tespiti, fail, mef’ul ve buna benzer öğelerin harekelenmesi, sıla cümlesi ve cümle içindeki yeri, en basit şekliyle isim ve fiil cümlelerinden örnekler konularını içermektedir.

YENİÇAĞ TARİHİ

TAR 525 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları I (3 0 3)

Yeniçağ Tarihi İle İlgili Kaynakların Tasnifi, Arşivler ve Arşivlerde Bulunan Kaynakların Tanıtımı, Tahrir Defterleri, Mühimme Defterleri, Sancak-Tevcih Defterleri, Vakfiyeler, Şer’iyye Sicilleri, Ruznamçe Defterleri, Ruus Defterleri, Kale Defterleri, Yeniçeri Defterleri, Fermanlar, Beratlar

TAR 526 Yeniçağ Tarihinin Kaynakları II (3 0 3)

Yeniçağ Osmanlı tarihinin klasik kaynakları, Klasik dönem Osmanlı tarih yazıcılığının özellikleri, Klasik dönem Osmanlı tarih yazarları ve eserleri, Risaleler, Seyahatnameler, Araştırma ve İnceleme esereler ve önemli Yeniçağ Osmanlı tarihçileri

TAR 527 Yeniçağ Osmanlı Diplomatikası I (3 0 3)

Osmanlı arşiv belgelerinden olan Mufassal ve İcmal Tahrir Defterlerinin okunması ve değerlendirilmesi, Ruznamçe defterlerinin okunması ve değerlendirilmesi

TAR 528 Yeniçağ Osmanlı Diplomatikası II (3 0 3)

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan Mühimme, Ruus ve Ahkâm Defterleri ile Ahidname, Ferman ve Beratların okunması, değerlendirilmesi

TAR 529 Klasik Dönem Osmanlı Askeri Teşkilatı I (3 0 3)

Osmanlı Askeri Teşkilatının Özellikleri, Merkez Askeri Teşkilatı, Kapıkulu Askeri Teşkilatı (Yeniçeri, Sipahi, Cebeci, Lağımcı, Topcu, Top Arabacıları, Solaklar, Samsoncu ve Turnacılar)

TAR 530 Klasik Dönem Osmanlı Askeri Teşkilatı II (3 0 3)

Osmanlı Timar Sistemi ve Timarlı Sipahiler, Akıncılar, Deliler ve Gönüllüler, Donanma ve Deniz Kuvvetleri

TAR 531 Klasik Dönem Osmanlı Merkez Teşkilatı I (3 0 3)

Saray, Divan-ı Hümayun, Padişah, Şehzadeler, Sadrazam, Vezirler

TAR 532 Klasik Dönem Osmanlı Merkez Teşkilatı II (3 0 3)

Defterdarlar, Kazaskerler, Nişancı, Reisü’l-Küttâb, Şeyhü’l-İslâm, Kaptan-ı Derya

TAR 533 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı I (3 0 3)

Taşra İdari Taksimatı, Eyalet ve Sancaklar, Kaza ve Nahiyeler, Eyalet Divanı, Defterdar, Defter Kethüdası, Timar Defterdarı, Kale Teşkilatı

TAR 534 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı II (3 0 3)

Beylerbeyi, Sancakbeyi, Alaybeyi, Çeribaşı, Subaşı, Şehir Kethüdası, Dizdar, Kale Kethüdası ve Kale Erleri, Kadı ve Naipler

TAR 535 Osmanlı Şehir Ekonomisi I (3 0 3)

Osmanlı şehir ekonomisini temel unsurlarından olan mukataalar, ihtisab ve muhtesip, narh, gıda ve eşya fiyatları, iskele ve gümrükler, darphaneler

TAR 536 Osmanlı Şehir Ekonomisi II (3 0 3)

Osmanlı şehirlerinin alış veriş merkezleri olan han, çarşı ve pazarların kurulması, denetlenmesi ve işleyişi, tabakhaneler, değirmenler, zeytin ve üzüm ma‘saraları, boyahaneler, bozahaneler, meyhaneler ve dokuma tezgâhlarının işleyişleri ve vergilendirilmesi

TAR 537 Yeniçağ Osmanlı Diplomasi Tarihi I (3 0 3)

Devletler arası ilişkileri etkileyen faktörler, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında beylikler ile olan ilişkileri, Osmanlı-Bizans ilişkileri, Osmanlı-Kırım ilişkileri, Osmanlı-Voyvodalıklar ilişkileri, Rumeliye geçiş, fetihler ve iskân, Anadolu birliğinin sağlanması, Osmanlı-Akkoyunlu ilişkileri, Osmanlı Devleti’nin Rumeli politikası ve Balkan devletleri ile ilişkileri, Osmanlı-Venedik ilişkileri, Osmanlı-Macar ilişkileri

TAR 538 Yeniçağ Osmanlı Diplomasi Tarihi II (3 0 3)

Osmanlı-Memluk ilişkileri, Osmanlı-Safevi ilişkileri, Osmanlı-Fransız ilişkileri, Osmanlı-İngiliz münasebetleri, Osmanlı-Avusturya ilişkileri, Osmanlı-Leh münasebetleri, Osmanlı-Rus ilişkileri, Osmanlı-Türkistan Hanlıkları ilişkileri

TAR 539 Yeniçağ Avrupa Tarihi I (3 0 3)

Avrupa’nin fiziki ve coğrafi özellikleri, yeniçağda avrupa’nin genel görünümü, devletler, yönetim anlayişi, din ve toplum yapisi.

TAR 540 Yeniçağ Avrupa Tarihi II (3 0 3)

Coğrafi Keşifler, Avrupa’da Rönesans ve Reform Hareketleri

TAR 541 Yeniçağda Anadolu’da İç Karışıklıklar I (3 0 3)

XVI ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu’nun Sosyal ve Ekonomik Durumu, Celali İsyanlarının Genel Sebepleri, Alınan Tedbirler, İsyanların Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, İlk isyan teşebbüsleri

TAR 542 Yeniçağda Anadolu’da İç Karışıklıklar II (3 0 3)

Canbolatoğlu, Abaza Hasan, Karayazıcı, Kalenderoğlu, Tavil Ahmet ve Deli Hasan’ın sebep oldukları iç karışıklıklar ve isyanlar

YAKINÇAĞ TARİHİ

TAR 543 Yakınçağ Osmanlı Diplomasi Tarihi I (3 0 3)

Yakınçağlarda Osmanlı Devleti’nin uzak-yakın devletlerle siyasi ilişkileri ve bu alanda takip ettiği politikalar, hedefler, ittifaklar, uyguladığı diplomasi araçları

TAR 544 Yakınçağ Osmanlı Diplomasi Tarihi II (3 0 3)

Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde devletler arasında takip ettiği dengeler, bu bağlamda Akdeniz, Balkan ve Orta Doğu dengeleri, diplomasi kurumları olarak geçici veya daimi ikamet elçiliklerinin kuruluşu ve faaliyetleri.

TAR 545 Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi I (3 0 3)

Yeniçağdan başlayarak Avrupa tarihi, bu bağlamda Hümanizma, Rönesans, Reform, İlk Sömürgecilik Hareketleri, genel hatlarıyla Avrupa siyasî tarihi, 18. yüzyıla geçiş, bu yüzyılın özellikleri, ABD’nin kuruluşu, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı ve sonuçları

TAR 546 Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi II (3 0 3)

Fransız İhtilal savaşları, Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 İhtilalleri, İtalyan ve Alman Birliklerinin kuruluşu, sömürgeciliğin genişlemesi ve emperyalizme dönüşmesi, Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa ve Birinci Dünya Savaşı ile sonuçları, bu dönemin temel fikir ve sosyal gelişmeleri, Liberalizm, Sosyalizm, Meşrutî Monarşi ve Cumhuriyet.

TAR 547 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi I (3 0 3)

Merkez teşkilatı ve merkezdeki değişim, vezirler, nazırlar, meclisler, idari ve mali kurumlar, vakıflar

TAR 548 Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi II (3 0 3)

Bakanlıklar, merkez ve taşra meclisleri (eğitim, ziraat, maarif, nafıa), ilk müze, bankalar, karantina ve posta teşkilatı

TAR 549 Yakınçağ Tarihinin Kaynakları I (3 0 3)

Vakanüvisler, özel tarihler, seyahatnameler, gazete ve dergiler, takvim-i vakayi, düsturlar, konsolos raporları, dönemin muahedat mecmuaları, layihalar, Meclis-i Mebusan tutanakları, edebî eserleri (roman, hikaye, tiyatro, şiir), ve bu kaynakların tarih için kullanma usulleri ve değerlendirilmesi.

TAR 550 Yakınçağ Tarihinin Kaynakları II (3 0 3)

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Cevdet, Ali Emirî, Hatt-ı Hümâyun, İrade, Yıldız, Ecnebi Defterleri vd. tasnifler), Topkapı Sarayı, Şer‘iyye Sicilleri, Vakıflar Arşivi, Genelkurmay ATASE Arşivi, Kızılay Arşivi ve diğer kurum arşivleri, örnek belgelerle değerlendirme

TAR 551 Tarih Felsefesi I (3 0 3)

Tarih ve felsefenin anlamı, mahiyeti ve birbirleri ile olan ilişkisi, felsefî ekollerin tarih anlayışları, tarih ekolleri, tarihin unsurları, umumî kanunları (coğrafya ve insan) ve bu kanunların tarihî tezahürleri.

TAR 552 Tarih Felsefesi II (3 0 3)

Toplumsal müşterekler, Sanayi öncesi ve sonrası toplumsal özellikler, ortak kurum ve davranış özellikleri, diplomasi araçları ve kurumları, geleceğe yönelik nisbî teklifler.

TAR 553 Osmanlı Islahat Hareketleri I (3 0 3)

Islahatların mahiyeti, sebepleri, politika ve hedefleri, ilk ıslahat teşebbüsleri (17. yüzyıl), ıslahatlarda Avrupa tesiri, 18. yüzyılın sonlarındaki ıslahatlar (Nizam-ı Cedîd).

TAR 554 Osmanlı Islahat Hareketleri II (3 0 3)

19. yüzyıldaki ıslahatlar, ilk ıslahatlardan farkı, idarî, askerî, iktisadî, sosyal ve kültürel alanda yapılan ıslahatlar, oluşturulan kurumlar (meclisler, nazırlıklar, müdürlükler, okullar).

TAR 555 Tanzimat Dönemi Siyasi Tarihi (3 0 3)

18. yüzyıldan başlayarak Türk siyasî tarihinin bütün boyutları ve evreleri, ülkelerle ilişkiler, bu ülkelerin Osmanlı Devleti hakkında takip ettikleri politikalar ve sonuçları, bu dönemdeki fikir hareketleri (Genç Osmanlılar), Tanzimat aydınının özellikleri ve etkileri.

TAR 556 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Tarihi (3 0 3)

1876 tarihinden Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar bütün boyutlarıyla Türk siyasî tarihi, bu dönemdeki fikir akımları, Jön Türkler, İttihat ve Terakkî Cemiyeti, fikirleri, amaçları, çalışma usulleri ve Türk tarihindeki yeri, Batıcılık, liberalizm, adem-i merkeziyetçilik, sosyalizm akımları, temsilcileri ve tesirleri

TAR 557 Yakınçağ Orta Doğu Siyasi Tarihi I (3 0 3)

Orta Doğu tabiri, tabiî ve beşerî sınırları, tarihî özellikleri, jeopolitik ve jeokültürel önemi, Türklerin Orta Doğu ile ilgisi, Orta Doğu’da Türk hakimiyetinin kurulması, Selçuklu, Eyyübî, Memluklu ve Osmanlı hakimiyetinin kurulması, Osmanlı idaresinde Orta Doğu, yönetim şekli, kurumlar ve farklılıklar

TAR 558 Yakınçağ Orta Doğu Siyasi Tarihi II (3 0 3)

Avrupa’nın Orta Doğu ile ilgisi ve bölgeye yönelik politikaları (İngiltere, Fransa, Rusya), buna karşılık Osmanlı Devleti’nin takip ettiği politika, Mısır Meselesi, yabancıların bölgeye müdahaleleri ve araçları (azınlıklar), Şam Cidde olayları, Lübnan Meselesi, Vahhabiliğin ortaya çıkması, Suud isyanı, Yemen isyanları, Cezayir ve Mısır’ın işgali, Birinci Dünya Savaşı’nda Orta Doğu, Osmanlı hakimiyetinin sonu ve Orta Doğu’nun paylaşılması.

TAR 559 Yakınçağ Asya Siyasi Tarihi I (3 0 3)

Rusya’nın Asya’daki sömürgecilik hareketleri, Kırım, Kazan ve Türkistan Hanlıklarının işgali, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgali, direniş ve mücadele

TAR 560 Yakınçağ Asya Siyasi Tarihi II (3 0 3)

Kafkasya, İran ve Afganistan üzerindeki İngiliz-Rus rekabeti, Çin, Hindistan ve Uzak Doğu’nun genel hatlarıyla siyasî tarihi

TAR 561 Yakınçağ Osmanlı Diplomatikası I (3 0 3)

Yakınçağ diplomatikasında unvan ve terimlerdeki değişim, yeni yazışma usulleri, döneme ait her türlü arşiv kaynağının okunması ve değerlendirilmesi

TAR 562 Yakınçağ Osmanlı Diplomatikası II (3 0 3)

Döneme ait her türlü arşiv kaynağının okunması ve değerlendirilmesine devam edilmekle beraber, edebî kaynaklar ile bilinen yabancı dildeki kaynakların da okunması ve değerlendirilmesi

CUMHURİYET TARİHİ

TAR 563 Cumhuriyet Devri Sosyal Tarihi I (3 0 3)

Cumhuriyet döneminde sosyal ve fikir alanındaki gelişmeler, hukuk alanında eğitim ve yenilikler, aile yaşantısı ve kadının sosyal statüsü.

 

TAR 564 Cumhuriyet Devri Sosyal Tarihi II (3 0 3)

Sosyal yaşam biçimlerinin organizasyonu,  tekke ve zaviyelerin kapatılması,  kılık kıyafette değişiklik, tıp alanında sağlık hizmetlerinin gelişimi.

TAR 565 Cumhuriyet Devri İktisatTarihi I (3 0 3)

Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi şartları; Osmanlının yarı sömürge oluşu; Cumhuriyet devri başlarken Türkiye ekonomisi, Türkiye’nin mali tutsaklığı

TAR 566 Cumhuriyet Devri İktisatTarihi II (3 0 3)

Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisi; Türkiye’de liberalizmin doğuşu; Türkiye’de devletçilik; Türkiye İktisat Kongresi; İzmir İktisat Kongresi

TAR 567 Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları I (3 0 3)

Cumhuriyet tarihi ile ilgili olan arşiv kaynakları, Cumhuriyet arşiv katalogları, resmi yayınlar, salnameler, istatistikler, süreli yayınlar, tetkik eserler hakkında bibliyografya çalışması yapılacaktır.

TAR 568 Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları II (3 0 3)

Kitap tanıtımı, inkılap tarihi müfredatının çıkarılması ve cumhuriyet tarihi ile ilgili seminer çalışması yapılması

TAR 569 XX. Yüzyıl Avrupa Siyasi Tarihi I (3 0 3)

20. yüzyılda Avrupa’nın siyasi vaziyeti, diplomatik ilişkileri, küresel düzeyde iki temel çatışma ve sonuçları, II. Dünya Savaşı ve soğuk savaş. Modernleşme, küreselleşme, çatışan ideolojiler, ulusal gelişme modellerinin yükselişi (Komünizm, Faşizm, Kalkınmaya odaklı devlet Japonya ve siyasal İslam).

TAR 570 XX. Yüzyıl Avrupa Siyasi Tarihi II (3 0 3)

Uluslar arası alanda Avrupa hegemonyasının gerilemesi, gücün iki süper güç arasında dağılımı: Birleşik Devletler; Sovyetler Birliği.

TAR 571 Türk Milli Mücadele Tarihi I (3 0 3)

Kurtuluş savaşının hazırlıkları, Kuvayi Milliye; doğu, batı, güney cepheleri; I. ve II. İnönü Savaşı, Eskişehir-Kütahya savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi, Tekalif-i Milliye emirleri, Ankara ve Kars antlaşmaları.

TAR 572 Türk Milli Mücadele Tarihi II (3 0 3)

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve sonuçları; Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması; Lozan’da çözülen ve çözülemeyen meseleler.

TAR 573 Balkanlar’da Türk Hakimiyeti I (3 0 3)

Balkanların jeopolitik önemi, Balkanlarda Türk hakimiyetinin sağlanması, Osmanlı döneminde Balkanlar, Balkanlardaki Türk kültürünün tarihi boyutları, Kosova’da Türk azınlığı

TAR 574 Balkanlar’da Türk Hakimiyeti I I(3 0 3)

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya devletleri; Balkanlarda Türk azınlığın yaşadığı sorunlar, Balkan ülkelerinde Müslüman-Türk kültür mirası, Macaristan’da mimari eserler.

TAR 575 Cumhuriyet Döneminde İç Karışıklıklar I (3 0 3)

Cumhuriyet döneminde Anadolu’da ortaya çıkan isyanlar: Dersim isyanı, Şeyh Sait ayaklanması, Menemen olayı.

TAR 576 Cumhuriyet Döneminde İç Karışıklıklar II (3 0 3)

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan isyanların genel değerlendirilmesi: Dersim isyanı, Şeyh Sait ayaklanması, Menemen olayı.

TAR 577 Milli Mücadele Döneminde Kongreler (3 0 3)

Kuvayi Milliye harekatının başlaması, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya Tamimi, Erzurum-Sivas kongreleri, Balıkesir-Alaşehir kongreleri, son Osmanlı Mebussan Meclisi’nin toplanması ve Misak-ı Milli’nin ilanı.

 

 

TAR 578 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları (3 0 3)

İstanbul’un resmen işgali, Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılması ve bu dönemde çıkan ayaklanmalar, Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılması.

TAR 579 XX. Yüzyıl Asya Siyasi Tarihi I (3 0 3)

Asya ülkelerinin sömürgeden kurtarılması, yeni bağımsızlık kazanan ülkelerin yükselişi, Hint yarımadasında Hindistan ve Pakistan adıyla iki bağımsız ülkenin doğması, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın işgali altında olan ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmaları (Filipinler, Endonezya, Singapur, Bununei), Fransa’nın sömürgesi Çinhindi, Kuzey ve Güney Kore.

TAR 580 XX. Yüzyıl Asya Siyasi Tarihi I (3 0 3)

Asya ülkelerinin sömürgeden kurtarılması, yeni bağımsızlık kazanan ülkelerin yükselişi, Hint yarımadasında Hindistan ve Pakistan adıyla iki bağımsız ülkenin doğması, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın işgali altında olan ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmaları (Filipinler, Endonezya, Singapur, Bununei), Fransa’nın sömürgesi Çinhindi, Kuzey ve Güney Kore.

GENEL TÜRK TARİHİ

TAR 581 Genel Türk Tarihinin Kaynakları I (3 0 3)

Genel Türk Tarihi ile ilgili olan Çin Kaynakları, ve Türk kaynaklarından Kutadgu bilig Divanı Lugat’it Türk ile bibliyografya çalışması yapılmaktadır.

TAR 582 Genel Türk Tarihinin Kaynakları II (3 0 3)

Genel Türk Tarihi ile ilgili olan Rus kaynakları ve Bizans, İslam ve Latin kaynakları ile beraber Abideler ve Seyahatnameler ders olarak gösterilmekte ve geniş bir şekilde bibliyografya çalışması yapılmaktadır.

TAR 583 Orta Asya Türk Tarihi I (3 0 3)

İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Harezmşahlar vd. devletlerin idari ve siyasi tarihleri hakkında bilgiler verilmektedir.

TAR 584 Orta Asya Türk Tarihi II (3 0 3)

İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Harezmşahlar vd. devletlerin sosyal ve iktisadi   yapıları hakkında bilgiler verilmektedir.

TAR 585 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi I (3 0 3)

Büyük Selçukluların Anadolu’daki yapılanmasını ortaya koyan Türkiye Selçuklularının ve Doğu Anadolu’da kurulan ilk beylikler dönemi siyasi ve idari yönden ele alınmaktadır.

TAR 586 Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tarihi II (3 0 3)

Büyük Selçukluların Anadolu’daki yapılanmasını ortaya koyan Türkiye Selçuklularının ve Doğu Anadolu’da kurulan ilk beylikler dönemi sosyal ve iktisadi yönden ele alınmaktadır.

TAR 587 Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları I (3 0 3)

Arkeolojik Kazılar, Orhun Abideleri başta olmak üzere diğer kaynaklar ele alınmaktadır.

TAR 588 Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları II (3 0 3)

Seyahatnameler, Kitabeler, Mimari Eserler başta olmak üzere diğer kaynaklar ele alınmaktadır.

TAR 589 İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi I (3 0 3)

Kültür, Medeniyet, Bozkır Kültüründe Din vb. konular ele alınmaktadır.

TAR 590 İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi I (3 0 3)

Bozkır Kültüründe Hukuk, Aile ve Ekonomik yapı vb. konular ele alınmaktadır.

TAR 591 Selçuklu Devleti Teşkilat Tarihi I (3 0 3)

Büyük Selçuklu Devletinin, askeri, idari ve ekonomik yapılanması ele alınmaktadır.

TAR 592 Selçuklu Devleti Teşkilat Tarihi II (3 0 3)

Türkiye, Suriye, Irak ve Kirman Selçuklularının askeri, idari ve ekonomik yapılanması ele alınmaktadır.

TAR 593 Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi I (3 0 3)

Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda yaşayan Berendiler, Hazarlar, Kara Kalpaklar ve Gagauzların siyasi, tarihleri detaylı bir şekilde incelenmektedir.

TAR 594 Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Devletleri Tarihi II (3 0 3)

Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda yaşayan Berendiler, Hazarlar,Kara Kalpaklar ve Gagauzların siyasi,sosyal,kültürel ve ekonomik hayatları detaylı bir şekilde incelenerek bu devlet ve kavimler üzerine yapılan ilmi araştırmalar hakkında bilgiler verilmektedir

Ortak Dersler

TAR 597-TAR 598 Yüksek Lisans Semineri (0 2 1)

TAR 599 Yüksek Lisans Tezi (0 1 0)

TAR 701-TAR 702 Uzmanlık Alanı (6 0 0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA DERSLERİ

 

ESKİÇAĞ TARİHİ  (T P K)

TAR 601 Eski Anadolu Tarihi I (3 0 3)

Prehistorik Çağlarda Anadolu, Hititler Öncesi Anadolu toplulukları, Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Urartular

TAR 602 Eski Anadolu Tarihi II (3 0 3)

Frigler, Lidyalılar, Batı Anadolu’daki Yunan Şehir Devletleri, Anadolu’da Pers Egemenliği, Helenistik Dönemde Anadolu

TAR 603 Mezopotamya Tarihi I      (3 0 3)

Mezopotamya Tarihi: Coğrafi Yapı, Mezopotamya’da tarihöncesi kültürler Sümerler, (Sümerlerin Mezopotamya’da Ortaya Çıkışı, Uruk Devri,   Cemdet Nasr Devri, Erken Sülaleler Devri, Ur ve Lagaş Sülalaleri), Akadlar

TAR 604 Mezopotamya Tarihi II (3 0 3)

Babilliler (Eski Babil Dönemi, Orta Babil Dönemi, Yeni Babil Dönemi) Asurlular  (Eski Asur Çağı, Orta Asur Çağı, Yeni Asur Çağı).

TAR 605 Eski Mısır Tarihi I (3 0 3)

Coğrafi yapı ve Tarih Öncesi Kültürler, Erken Krallık Dönemi (I. ve II. Sülaleler), Eski Mısır Dönemi, (III. ve VIII. Sülaleler), I. Ara Dönem

TAR 606 Eski Mısır Tarihi II (3 0 3)

Orta Krallık Dönemi (XI. ve XIV. Sülaleler), II. Ara Dönem.Yeni Krallık Dönemi (XVIII-XIX-XX. Sülaleler), III. Ara Dönem (XV-XXXI. Sülaleler), Geç Dönem, Helenistik dönemde Mısır.

TAR 607 Roma Tarihi I    (3 0 3)

İtalya Coğrafyası, Roma’nın Kuruluşu, Krallık Devri, Cumhuriyet Dönemi

TAR 608 Roma Tarihi II (3 0 3)

Kartaca Harpleri, Roma’nın Akdeniz’de Hakimiyeti, Sosyal karışıklıklar, Julius Caesar, Cumhuriyetin Son Bulması

ORTAÇAĞ TARİHİ

TAR 609 Fatımîler Devleti Kültür ve Medeniyeti I (3 0 3)

Fatımîler Devleti’nin felsefi ve kültürel alt yapısı ve etkilendiği unsurlar. Fatımiler’in Kuzey Afrika medeniyeti, bu dönemde bilim ve sanata yaptıkları katkılar, Kuzey Afrika’da kurdukları şehirler, dönemin felsefi ve dini düşünceleri, devlet idaresi, kurumları, edebiyat, şiir, dini ve milli törenleri, sosyal ve iktisadi hayat.

TAR 610 Fatımîler Devleti Kültür ve Medeniyeti II (3 0 3)

Fatımîlerin Mısır medeniyeti, devlet idaresi, Kahire şehrinin inşası, saray hayatı,  felsefi, dini, kültürel, sosyal ve iktisadi alandaki kurum ve kuruluşları, farklı Müslüman mezheplerine ve Gayr-ı Müslim inanç ve kültürlerine bakış açısı, aile hayatı vs. kısaca yıkılışına kadar geçen sürede Fatımilerin Mısır döneminde İslam kültür ve medeniyete dair katkıları.

TAR 611 Ortaçağda Sanayi ve Ticaret Tarihi I (3 0 3)

Ortaçağ öncesinde ve erken dönem Ortaçağ’da maden sanayi, toprak ve taş mamülleri sanayi, tekstil sanayi, el sanatları ve işlenen çok sayıda maden ve bu madenlerin işletilmesi, ayrıca önemli ticaret yolları, deniz ve kara ticareti, ticaret limanları ve şehirler, ihraç edilen ve ithal edilen mallar, ticaretin gelişmesine ve neden olan etkenler ve alış-verişte kullanılan madeni ve gayr-ı madeni paralar, tartılar.

TAR 612 Ortaçağda Sanayi ve Ticaret Tarihi II (3 0 3)

Bir önceki dönemde ele alınan her türlü sanayi dalının Ortaçağdaki devletlerindeki ürün imalatı, ihracatı, ve piyasadaki değeri ele alınacaktır.. Buna ilaveten Ortaçağ ticaretinin zayıflaması ve buna etki eden faktörler, siyaset- ticaret ilişkisi, savaş, kıtlık ve yıkım dönemlerinde, barış ve huzur dönemlerinde ticaret, tüccarların diplomaside, siyasette ve devlet işleyişindeki rolleri.

TAR 613 Arapça Tercüme I (3 0 3)

Cümle kuruluşu, isim ve fiil cümlelerinde öğeler ve bunların cümledeki konumuna göre çevirisi, basitten karmaşığa doğru Arapça cümlelerin tercümesi, çeviri teknikleri, ana cümle ve yancümle, şart cümlesi, soru ve cevap diyaloğları

TAR 614 Arapça Tercüme II (3 0 3)

Basit Arapça cümlelerde oluşan metin çevirileri, karmaşık cümlelerden oluşan örnek metinlerin çevirisi, Tarihi kaynaklardan oluşan metinlerin çevirisi ve bunların bilimsel çalışmalarda kullanım tarzı konularını kapsamaktadır

TAR 615 Sâmânoğulları Devleti Tarihi I     (3 0 3)

Sâmânoğulları devletinin kuruluşunu hazırlayan faktörler, Sâmânoğulları devletinin kuruluşu, gelişmesi, komşu ülkelerle olan münasebetleri,  bu devletin hizmetinde çalışan Türk komutanlar, Gazneliler Devletini kuran AlpTigin’in bu devletteki görevi, Sâmânoğulları islamiyetin doğuda yayılmasına katkıları

TAR 616 Sâmânoğulları Devleti Tarihi II (3 0 3)

Samanoğulları devletinde idare, kurumlar, saray hayatı, sosyal yapı, kültürelvaziyet,  ekonomik durumu, samanoğulları döneminde bilim ve sanata verilen önem ve Karahanlılar ve Gazneliler’in birleşerek bu devleti yıkmaları ve topraklarını aralarında paylaşmaları, Müslüman Türk devletlerinin devlet yapısını oluşmasındaki etkileri

TAR 617 Karahanlılar Devlet Tarihi I (3 0 3)

Karahanlıları kuran Karluklar, Yağma ve Çiğil Gibi Türk boyları,Yusuf Kadir Han, Doğu ve Batı Karahanlılar, Kaşgar, Semerkant, ,İlk Müslüman Türk devleti olarak Orta Asyadaki eski Türk devlet gelenekleri

TAR 618 Karahanlılar Devleti Tarihi II (3 0 3)

Karahanlılar devletinde idare, kurumlar, saray hayatı, sosyal yapı, kültürel vaziyet,  ekonomik durumu, Karahanlılar döneminde bilim ve sanata verilen önem ve Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacib ve Türk kültür ve bilimine etkileri

TAR 619 Gazneliler Devleti Tarihi I (3 0 3)

Gazneliler devletinin kuruluşunu hazırlayan faktörler, Samanoğulları devletinin kuruluşu, gelişmesi, komşu ülkelerle olan münasebetleri,  Gazneliler Devletini kuran AlpTigin’in faaliyetleri, islamiyetin güneye doğru Hindistan ve Pakistan’a doğru yayılmasındaki katkıları ve Gazneli Mahmud ‘un seferleri

TAR 620 Gazneliler Devleti Tarihi II (3 0 3)

Gazneliler devletinde idare, kurumlar, saray hayatı, sosyal yapı, kültürel vaziyet,  ekonomik durumu, Gazneliler döneminde bilim ve sanata verilen önem ve el-Biruni ve Gazneli Mahmud, Dandanakan savaşı ve yıkılması

TAR 621 Harzemşahlar Devleti Tarihi I      (3 0 3)

Anuş Tekin (1077 - 1097), Kutbuddin Muhammed Harezmşah (1097 - 1128), Atsız Harezmşah (1128 - 1156), İl Arslan Harezmşah (1156 - 1172), Sultan Şah (1172-1193) Kuzey Horasan'ı yönetmişti, Alaaddin Tekiş Harezmşah (1172 - 1200), Alaaddin Muhammed Harezmşah (1200 - 1220), Celaleddin Harezmşah (1220 - 1231) dönemlerinin iç ve dış olayları.

TAR 622 Harzemşahlar Devleti Tarihi II (3 0 3)

Harzemşahlar devletinde idare, kurumlar, saray hayatı, sosyal yapı, kültürel vaziyet,  ekonomik durumu, Harzemşahlar döneminde bilim ve sanata verilen önem ve Harzemşahlar -Moğol münasebetleri, Yassıçemen savaşı ve Harzemşahlar devletinin sona ermesi.

YENİÇAĞ TARİHİ

TAR 623 Osmanlı İdaresinde Ortadoğu Şehirleri I (3 0 3)

Osmanlı Döneminde Orta Doğu Şehirlerinin Genel Yapısı, Kale, Çarşı ve Pazarlar, Hanlar, Eğitim ve Öğretim Kurumları, Dinî ve Sosyal Yapılar

 

TAR 624 Osmanlı İdaresinde Ortadoğu Şehirleri II (3 0 3)

Osmanlı Döneminde Şam, Halep, Hama, Humus, Trablus ve Kahire Şehirleri : Mekânsal Örgütlenme, Sosyal ve İktisadî Yapılanmaları, Nüfus ve Etnik Yapı

TAR 625 Yeniçağda Anadolu’da Sanayi ve Ticaret I (3 0 3)

Yeniçağ’da Anadolu Sanayisine Genel Bir Bakış, Darphaneler, Dokuma Sanayii, Deri Sanayii, Madencilik, Boyahaneler

TAR 626 Yeniçağda Anadolu’da Sanayi ve Ticaret II (3 0 3)

Ticaret Yolları, Hanlar ve Kervansaraylar, Limanlar, Çarşı ve Pazarlar, Esnaf ve Esnaf Örgütlenmesi

TAR 627 Osmanlı İdaresinde Cemaatler-Oymaklar I (3 0 3)

Osmanlı Döneminde Türkmenler, Türkmen İlleri, İdari Teşkilatları, İktisadi Düzenleri, Vergi Düzenleri

TAR 628 Osmanlı İdaresinde Cemaatler-Oymaklar II (3 0 3)

Halep Türkmenleri, Bozulus Türkmenleri, Dulkadirli Türkmenleri, Yeni-il Türkmenleri, Atçekenler, Salur ve Çoğun Türkmenleri, Şam Türkmenleri

TAR 629 Yeniçağda Osmanlı Devletinin Doğu Politikası I     (3 0 3)

Osmanlı-İran ilişkileri (1515-1600), Osmanlı Memluklu İlişkileri (1402-1517), Hint Deniz Seferleri

TAR 630 Yeniçağda Osmanlı Devletinin Doğu Politikası II (3 0 3)

Osmanlı-İran ilişkileri (1601-1746), Osmanlı Devleti’nin Türkistan Politikası.

TAR 631 Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları I (3 0 3)

Osmanlı Eğitim Sistemi, Klasik Eğitim Kurumları, Şehzadelerin eğitimi, Sıbyan Mektepleri ve Tarihi Gelişimi, Medreseler, Kuruluş ve İşleyişi, Medrese Öğrencileri

TAR 632 Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları II (3 0 3)

Medreselerde Okutulan Dersler, Sahn-ı Seman Medresesi, Süleymaniye Medresesi, Medreselerin Bozulması

TAR 633 Klasik Dönem Osmanlı Vergi Sistemi I     (3 0 3)

Osmanlı Vergi Sisteminin Kaynakları, Vergi Sistemi ve Metodu, Vergi Toplama Usulü, Bütçeler, Mukâtaalar, Örfî ve Şer‘î Vergiler, Osmanlı Toprak Yönetimi, Ölçü ve Tartı Birimleri

TAR 634 Klasik Dönem Osmanlı Vergi Sistemi II (3 0 3)

Toprak Mahsullerinden Alınan Vergiler, Öşür ve Harac Kavramları, Şahsa Bağlı Vergiler, Cizye, Çift, Bennâk, Mücerred, Bive, Himaye, Devre, Direhemü’r-Ricâl Kavramları ve Bunlarla ilgili Vergiler, Hayvanlardan Alınan Vergiler, İpek Dolabı, Değirmen, Dalyan ve Masara Resimleri

TAR 635 Yeniçağ Osmanlı Arşiv Belgeleri I (3 0 3)

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Ana Kaynaklarından Olan Mufassal ve İcmal Tahrir Defterleri ile Timar ve Zeamet Tevcih Defterleri (Ruznamçe Defterleri), Eyalet ve Sancak Tevcihat Defterleri ve Evkâf Defterlerinin Okunması ve Değerlendirilmesi

TAR 636 Yeniçağ Osmanlı Arşiv Belgeleri II (3 0 3)

Yeniçağ Osmanlı Tarihi Ana Kaynaklarından Olan Mühimme, Ruus ve Ahkâm Defterleri ile Ferman ve Beratların Okunması ve Değerlendirilmesi

TAR 637 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti I (3 0 3)

Kültür ve medeniyet kavramları, mahiyetleri, muhtevaları ve farklılıkları, kültür ve medeniyet daireleri, Osmanlı kültür ve medeniyetinin kaynakları (töre ve din), çevre kültürlerin etkisi, devlet anlayışı, devlet-halk ilişkileri, kamu ve özel hukuk, çok kültürlülüğün örneği olarak Müslim, gayr-i Müslim şahsın hukuku, hak ve görevleri, yöneticilerin özellikleri, dil, din ve günlük hayat.

TAR 638 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti II (3 0 3)

Şehircilik, resmî, dinî ve sivil mimari ile sanat özellikleri, yollar, vakıflar, pazarlar, panayırlar, geleneksel eğitim-öğretim kurumları, medreseler, yaygın halk eğitimi, okuma-yazma, kitap-kütüphane, bilim anlayışı ve dinî ve pozitif alandaki bilimsel çalışmalar, (ansiklopediler, risaleler, haritalar, seyahatnameler) örnekleri, tesirleri, kültür ve medeniyette Batı tesiri ve sonuçları

YAKINÇAĞ TARİHİ

TAR 639 Yakınçağda İsyanlar I     (3 0 3)

Yakınçağda meydana gelen isyanların tarihî arka planı, Batı’daki takrik ve teşvikler, Fransız İhtilali ile azınlıkların diplomasi aracı olarak kullanılmaya başlanması, Sırp ve Yunan İsyanları, Mehmet Ali Paşa İsyanı.

TAR 640 Yakınçağda İsyanlar II (3 0 3)

Girit, Karadağ, Bulgar, Makedon, Eflak-Boğdan isyanları ile bu isyanlarda Batılı devletlerin rolü, Osmanlı Devleti’nin takip ettiği siyaset, ıslahat-muhtariyet-hürriyet kademeleri, Ermeni İsyanı, sebepleri, destekçileri/tarafları, araçları ve takip edilen politikalar ve sonuçları

TAR 641 Yakınçağ Osmanlı Şehir Yönetimi I (3 0 3)

Şehirlerin tarihî gelişimi, fizikî mekânları, özellikleri (iç-dış sur, ulu cami, bedesten, medrese ve hamamlar), mahallelerin fizikî ve beşerî taksimatı, halk tabakaları, resmî ve sivil mimari (cami, mescit, türbe, han, çarşı, kilise, havra)

TAR 642 Yakınçağ Osmanlı Şehir Yönetimi II (3 0 3)

Şehirlerin yönetimi, vali, sancakbeyi, kadı, mütesellim, voyvoda, mutasarrıf, kaymakam, muhtar, imam, vücûh-ı memleket ayan-eşraf, iktisadî hayat, üretim, ticaret, pazarlama, gümrük ve narh, şehrin düzeninin sağlanması ve kontrolü, Subaşı, İhtisap Ağası, Asesler, kanun dışı davranışlara karşı müeyyideler

TAR 643 Yakınçağ Osmanlı Hukuk Müesseseleri I (3 0 3)

Hukuk kavramı, kaynağı, hukuk felsefesi, ilahi-tabiî hukuk, Türk tarihinde hukuk anlayış ve uygulamalarının seyri, Osmanlı Devleti’nde hukukun esasları (örfî-şer‘î hukuk), uygulamaları, birbirleriyle münasebeti, hukuk eğitimi ve Kadı

TAR 644 Yakınçağ Osmanlı Hukuk Müesseseleri II (3 0 3)

Yakınçağda Kadı, yetişmesi, atanma ve azil usulleri, görev ve yetkileri, mahkeme görevlileri, atanma ve azil usulleri, mahkemenin çalışma düzeni, şuhûdü’l-hâl müessesesi, yargılama usulü, suç ve cezalar (kısas, hapis, nefy ve iclâ-sürgün- mecburî ikamete memur etmek, dükkân kapatmak, müsadere), kimsesiz ve çocukları korunmasında hukuk kurumları, vasî, vekil, nafaka tayini, umumî ve ahval-i şahsiyenin hukuku, yeni hukuk usulleri ve değişim

TAR 645 Yakınçağ Osmanlı Askeri Teşkilatı I (3 0 3)

Askeri teşkilattaki değişim ve ilk askerî müesseseleri (Nizâm-ı Cedid, Sekbân-ı Cedid), geleneksel merkez ordusunun lağvı, Asâkir-i Mansure-i Muhammediye, Redif teşkilatı.

TAR 646 Yakınçağ Osmanlı Askeri Teşkilatı II (3 0 3)

Tanzimat ve askerî alandaki yenilikler, asker alma usulleri, kur’a-ı şer‘iyye, askerî müesseseler (Harbiye), ordu teşkilatı, birlikler, rütbeler, izin, ihrac ve emeklilik, deniz kuvvetleri, donanmanın yenilenmesi, silah fabrikaları, silah ithalatı, ordu ikmal ve iaşe usulleri.

TAR 647 Yakınçağ Osmanlı Eğitim Kurumları I      (3 0 3)

Klasik dönemden yakınçağlara eğitim sisteminin genel seyri, Islahatlar ve eğitimin dualist (ikil) karakteri, ilköğretimin mecburî hale getirilmesi, ihtisas okulları (Tıbbiye, Mülkiye, Harbiye), sıbyan mektepleri, rüştiyeler, idadiler, kız ve erkek öğretmen okulları, sanat okulları, ziraat ve baytar okulları

TAR 648 Yakınçağ Osmanlı Eğitim Kurumları II (3 0 3)

Sanayi-i nefise, sultanîler, eğitim müesseselerinin ülkeye dağılışı, kız-erkek öğrenci profili, yurt dışına öğrenci gönderilmesi, yabancı dil öğretimi ve tercüme faaliyetleri, Maarif Nizamnâmesi, yabancı okullar ve bu okullardaki eğitim-öğretim ile diğer faaliyetleri ve ülkelere göre dağılımı, Darü’l-Fünûn’un kuruluşu ve mahiyeti, muhtevası.

TAR 649 Osmanlı Para ve Fiyat Tarihi I      (3 0 3)

Klasik dönemdeki paranın ihracı, darbı ve tedavül usulleri, darphaneler ve darphane mukataaları, akçe ve altının vezin ve ayar seyri, resmî rayicin korunması için alınan tedbirler, kalpazanlık ve kıymetli maden kaçaklığı ile mücadele, Kuruş döneminin başlaması

 

TAR 650 Osmanlı Para ve Fiyat Tarihi II    (3 0 3)

Yakınçağda Kuruş ve Paranın darbı, vezin ve ayar seyri, muhasebe sikkesi kurma çabaları, 1844 Para Operasyonu ve merkez darphane usulü ile Mecidiye esasına geçiş, Evrâk-ı Nakdiye (Kâime), Meşrutiyet dönemindeki ıslah-ı meskûkât kararnameleri ve sonuçları.

TAR 651 Osmanlı Ticaret Rejimi I (3 0 3)

Genel Osmanlı iktisadiyatı içinde ticaretin yeri, kadîm ticaret politikası, mahiyeti, esasları ve uygulamaları, iç ve dış ticaret, ticaretin bağlı olduğu kurallar, klasik dönemde Osmanlı ile diğer devletlerle ticarî ilişkiler, imtiyazlar.

TAR 652 Osmanlı Ticaret Rejimi II (3 0 3)

Yakınçağlarda genel iktisadî değişimin ticarete tesirleri, Sanayi İnkılabı sonrasında Avrupa ticaretinin gelişmesinin Osmanlı ticaretine tesirleri, iktisadî yayılmacılık, imtiyazların genişlemesi, 1838 Türk-İngiliz Ticaret Antlaşması ve genel sonuçları, Türk-İngiliz, Fransız, Rus ve Alman ticarî ilişkileri.

TAR 653 Sömürgecilik Tarihi I     (3 0 3)

Sömürgeciliğin tarifi, mahiyeti ve sebepleri, ilk sömürgecilik hareketleri (coğrafî keşifler), Portekiz, İspanya, İngiltere ve Fransa’nın ilk sömürgecilik faaliyetleri, bunun Avrupa ve dünyaya olan tesirleri, Sanayi İnkılabı’ndan sonra sömürgecilik, hedefleri, araçları, teknikleri, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Rusya ve diğer devletlerin sömürgecilik faaliyetleri, dünyanın paylaşılması.

TAR 654 Sömürgecilik Tarihi II   (3 0 3)

Amerika, Afrika, Hindistan ve Pasifik’te kurulan sömürge idareleri, sömürgeciliğin emperyalizme dönüşmesi (1876), sömürgeciliğin Avrupa’da rekabet meydana getirmesi, silahlanma yarışının başlaması ve Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı sonrası sömürgecilik, manda idarelerinin kurulması, direniş ve bağımsızlık hareketleri ve günümüze yansımaları.

TAR 655 Osmanlı İktisat Tarihi I (3 0 3)

İktisadın anlamı, mahiyeti, temelleri, iktisat tarihinin tarih içindeki yeri, kaynakları ve metodu, Osmanlı iktisadının esasları, iktisat politikası, iktisadî müesseseleri, toprak tasarrufu, timar, mukataalar, vergi düzeni ve bütçeler.

TAR 656 Osmanlı İktisat Tarihi II (3 0 3)

Yakınçağdaki değişmelerin Osmanlı iktisadına ve müesseselerine tesiri, iktisadî değişim, tarım, sanayi ve ticaretteki değişme ve gelişmeler, müesseseler, gümrükler, uluslar arası iktisadî gelişmelerin Osmanlı iktisadiyatına tesirleri, bankaların kurulması, borçlanma, sanayi ve teknoloji ithalatı, bunun için verilen imtiyazlar, iktisadî teşvik tedbirleri, sanayi teşvik kanunu, milî iktisadı oluşturma çabaları

TAR 657 Yakınçağ Arşiv Vesikaları I (3 0 3)

Osmanlı arşiv vesikaları Yakınçağda çok muhtelif tasniflerde bulunduğundan, bu belgelerin ayrı ayrı okunması ve değerlendirilmesi özel bir önemi haizdir. Belgelerin tanımı, tasnifi, muhtevaları, önemleri, bu bağlamda yazı çeşitleri ve diplomatik usuller, bunlara dair örnekler, Başbakanlık Arşivi’ndeki muhtelif tasniflere ait belgelerin okunması ve değerlendirilmesi.

TAR 658 Yakınçağ Arşiv Vesikaları II (3 0 3)

Başbakanlık Arşivi’nde bulunan Hatt-ı Hümâyun, irade, Cevdet maliye, darphane, belediye, askeriye ve diğer tasnifler, Ali Emirî, Mühime, Yıldız tasnifindeki belge örnekleri, Kilise Defterleri, Şer‘iyye Sicilleri, Vakfiyeler, Genelkurmay ATASE Arşivi’ndeki belge örneklerinin okunması ve değerlendirilmesi

CUMHURİYET TARİHİ

TAR 659 Cumhuriyet Dönemi Sosyal ve Kültürel Değişmeler I (3 0 3)

Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar; eğitim, kültür ve sosyal alanda yapılan yenilikler Cumhuriyet dönemi mimarisi, sağlık hizmetleri ve politikaları.

TAR 660 Cumhuriyet Dönemi Sosyal ve Kültürel Değişmeler II (3 0 3)

Türkiye’de yerleşme ve konut meselesi, şehirlerin modern hale getirilmesi

 

TAR 661 Cumhuriyet Tarihi İktisat Politikaları I (3 0 3)

Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci 5 yıllık kalkınma planları ve bu planların hedefleri ve sonuçları (1995 -2000)

TAR 662 Cumhuriyet Tarihi İktisat Politikaları II (3 0 3)

Cumhuriyet devrinde tarım, ticaret ve sanayi alanlarında kalkınmaya gidilmesi, bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, İş Bankasının kurulması.

TAR 663 Cumhuriyet Devrinde Tarım I (3 0 3)

Cumhuriyet döneminde tarım politikaları, kooperatifçilik, toprak reformu ve vergi sistemi üzerinde durulması.

TAR 664 Cumhuriyet Devrinde Tarım II (3 0 3)

Tarım alanında yapılan yenilikler: Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, aşar vergisinin kaldırılması, tarımda makineleşmeye gidilmesi, Yüksek Ziraat Enstitülerinin kurulması, Ziraat Bankasından kredi sağlanması, çiftçinin teşvik edilmesi.

TAR 665 Çağdaş Orta Doğu Siyasi Tarihi I (3 0 3)

İsrail’in kuruluşu, Siyonizm’in oluşması, Osmanlı’nın Filistin bölgesi, 1948’de İsrail’il bağımsızlığını deklare etmesi, Arap-İsrail Savaşları, Lübnan.

TAR 666 Çağdaş Orta Doğu Siyasi Tarihi II (3 0 3)

Irak, Suriye devletleri, Arap milliyetçiliği, Basra Körfezi ve Basra Savaşı, İran-Irak Savaşı.

TAR 667 Cumhuriyet Devrinde Askeri Teşkilat I    (3 0 3)

Modern Türk ordusu ve milli savunma teşkilatı detaylı olarak incelenecektir. Türk askeri eğitimi ve silahların kullanımı.

TAR 668 Cumhuriyet Devrinde Askeri Teşkilat II (3 0 3)

Modern Türk ordusu ve milli savunma teşkilatı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

TAR 669 Türk Dış Politikası I       (3 0 3)

1923- 1932 Dönemi: Türk-İngiliz ilişkileri (Musul meselesinin çözümü), Türk-Yunan İlişkileri (Nüfus mübadelesi ve yabancı okullar sorunu), Türk- Fransız ilişkileri (Hatay sorunu), Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi. 

TAR 670 Türk Dış Politikası II (3 0 3)

1932- 1939 Dönemi: Lozan Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan sorunların çözümü, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay’ın anavatana katılması..

TAR 671 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi I         (3 0 3)

Osmanlı’nın son döneminde eğitimin durumu, eğitimin modern anlamda teşkilatlanması: Üniversitelerin açılması. Eğitim alanında yapılan yenilikler: Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması, Harf İnkilabı, TTK’nın kurulması, TDK’nın kurulması.

TAR 672 Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Tarihi II        (3 0 3)

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze kadar, yüksek öğretimde görülen önemli gelişmeler; Türkiye’de halk eğitiminin gelişimi, halk evleri ve köy enstitülerinin açılması.

TAR 673 Türkiye’de Çok Partili Dönem I (3 0 3)

Çok partili sisteme geçiş denemeleri, Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası.

TAR 674 Türkiye’de Çok Partili Dönem II (3 0 3)

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından çok partili sisteme geçilmesi, çok sayıda siyasi partinin kurulması ve 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi.

TAR 675 Cumhuriyet Devrinde Sanayi I      (3 0 3)

Cumhuriyet döneminde endüstride gelişmeler ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması.

TAR 676 Cumhuriyet Devrinde Sanayi II (3 0 3)

Sanayi alanında yapılan gelişmeler, madencilik faaliyetleri, çeşitli fabrikaların kurulması (Karabük Demir-Çelik Fabrikası).

TAR 677 II. Dünya Savaşı Tarihi I (3 0 3)

II. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçları, savaşa katılan devletler: Almanya (Versay rejimi ve Hitler’in Yükselişi),  İngiltere, Fransa, Rusya, Japonya, Polonya devletleri. Avrupa’da savaşın başlaması,  savaşın sebep ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

TAR 678 II. Dünya Savaşı Tarihi II (3 0 3)

II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Türkiye açısından savaşın değerlendirilmesi, savaşın siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçları.  Türkiye’nin NATO’ya girişi (1932)

TAR 679 Cumhuriyet Devrinde Bayındırlık ve İskân I (3 0 3)

Cumhuriyet dönemi boyunca bayındırlık alanındaki çalışmalar, ekonomi ve ulaşım politikası, demir yolu politikası, demir ve kara yollarının geliştirilmesi, liman ve  havaalanının hizmete girmesi.

TAR 680 Cumhuriyet Devrinde Bayındırlık ve İskân II (3 0 3)

Şehirlerin modernleştirilmesi ve iskan politikası hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

GENEL TÜRK TARİHİ

TAR 681 XX. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi I (3 0 3)

Rusya’nın ve Çin’in yayılma siyaseti ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da meydana gelen olayların siyasi yönden incelenmesi.

TAR 682 XX. Yüzyıl Türk Dünyası Tarihi II (3 0 3)

Rusya’nın ve Çin’in yayılma siyaseti ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da meydana gelen olayların ekonomik ve sosyal yönden incelenmesi.

TAR 683 Özbek – Hive, Sibir Hanlıkları I (3 0 3)

Kuruldukları bölgelerde etkili faaliyetlerde bulunarak önemli rol oynayan bu hanlıkların coğrafi mevkileri komşu hanlıklar ile olan münasebetleri verilmektedir. Kafkas ve Orta Asya’da kurulan bu hanlıklar ayrı ayrı incelenerek önemli siyasi olayları irdelenmekte ayrıca kültürel, sosyal ve teşkilat yapıları aktarılmaktadır.

TAR 684 Buhara ve Kaşgar-Turfan Hanlıkları II (3 0 3)

Kuruldukları bölgelerde etkili faaliyetlerde bulunarak önemli rol oynayan bu hanlıkların coğrafi mevkileri komşu hanlıklar ile olan münasebetleri verilmektedir. Kafkas ve Orta Asya’da kurulan bu hanlıklar ayrı ayrı incelenerek önemli siyasi olayları irdelenmekte ayrıca kültürel, sosyal ve teşkilat yapıları aktarılmaktadır.

TAR 685 Avar, Peçenek, Kıpçak Tarihi I (3 0 3)

Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Avar,Peçenek,Kuman-Kıpçakların siyasi,ekonomik,sosyal ve kültürel hayatları detaylı bir şekilde incelenerek anlatılmaktadır.Ayrıca devlet ve ordu teşkilatları incelenmektedir.

TAR 686 Türgiş, Karluk ve Kırgızlar Tarihi II (3 0 3)

Bu devletlerin oluşumundan önceki Orta Asya’nın siyasi ve ekonomik durumu. Türgiş,Karluk ve Kırgız halklarının sosyal,kültürel,ekonomik ve siyasi yapıları irdelenmektedir. Devletler arası iktidar mücadeleleri ile devlet ve ordu teşkilatları da ayrıntılı bir biçimde verilmektedir

TAR 687 Hun İmparatorlukları I (3 0 3)

Asya Hunları,Batı (Avrupa) Hunları ve Orta-Doğu Hunları anlatılmaktadır.Teferruatlı olarak da bu devletlerin kuruluşu,coğrafi konumu,siyasi tarihleri üzerinde durulmaktadır.

TAR 688 Hun İmparatorlukları II (3 0 3)

Asya Hunları, Batı (Avrupa) Hunları ve Orta-Doğu Hunları anlatılmaktadır. Teferruatlı olarak da bu devletlerin kuruluşu, sosyal ve ekonomik yaşantısı ile devlet ve ordu teşkilatları incelenmektedir. Hunların Türk kültür ve teşkilatına kazandırdığı önemli noktalar vurgulanmaktadır.

TAR 689 XI-XIV. Yüzyıllarda Moğol Tarihi I (3 0 3)

Moğol Devletinin siyasî, faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.

TAR 690 XI-XIV. Yüzyıllarda Moğol Tarihi II (3 0 3)

Moğol Devletinin sosyal ve iktisadi faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir

TAR 691 Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi I (3 0 3)

Ortaçağın en gelişmiş devletlerinden biri olan Türkiye Selçuklularının siyasi tarihi geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

TAR 692 Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi II (3 0 3)

Ortaçağın en gelişmiş devletlerinden biri olan Türkiye Selçuklularının idarî, askerî, ekonomik ve kültürel anlamda incelenmektedir.

TAR 693 Suriye Selçukluları Tarihi (3 0 3)

Büyük Selçuklu Devleti’ne tâbi olarak yine Selçuklu hanedan üyelerince Suriye ve Filistin bölgesinde kurulan bu devletin siyasî, askerî faaliyetleri hakkında bilgiler verilmekte, özellikle bu devletin Haçlılar ile olan münasebetleri üzerinde durulmaktadır.

TAR 694 Kirman Selçukluları Tarihi (3 0 3)

Büyük Selçuklu Devleti’ne tâbi olarak yine Selçuklu hanedan üyelerince Kirman bölgesinde kurulan bu devletin siyasî, askerî faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir.

TAR 695 Timur ve Dönemi Tarihi (3 0 3)

Timur’un doğumu, şahsiyeti, kişiliği, Timur öncesi ve sonrası Orta Asya’nın durumu, Timur’un devletini kurması ve teşkilatlandırması, ordunun yapısı anlatılmaktadır. Ayrıca fethedilen bölgeler ve topluluklarla olan münasebetleri incelenmektedir

TAR 696 Türk Bulgar Devletleri Tarihi     (3 0 3)

Türk-Bulgar devletinin kurulma aşaması, Büyük Bulgar devleti ve bunun yıkılmasından sonra yerine kurulan Tuna ve İtil Bulgar devletlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları incelenerek devlet ve ordu teşkilatı anlatılmaktadır.

ORTAK DERSLER

TAR 697-TAR 698 Doktora Semineri (0 2 1)

TAR 699 Doktora Tezi (0 1 0)

TAR 701-TAR 702 Uzmanlık Alanı (6 0 0)